Player Profile


T McArdle
Played 332
Runs 7667
Batting average 27.9
Wickets 10
Bowling average 22.5
Highest Score 111

Fifties

68 v HARTLEY MANOR 24/05/1998

67 v MONTROSE 08/06/2003

73 v Macknade 2nd XI 15/06/2003

81 v East Sutton 29/06/2003

63 v LEEDS AND BROOMFIELD 03/08/2003

55 v London Rams 22/05/2004

50 v St Michaels 08/07/2004

50 v MONTROSE 12/06/2005

68 v MONTROSE 11/06/2006

71 v Caterham CC 02/07/2006

55 v the wagonners 03/09/2006

53 v London Nigerians 03/06/2007

68 v GRAVESEND RUGBY CLUB 03/08/2008

93 v PETTS WOOD 21/06/2009

111 v Wagonners 26/07/2009

51 v MEOPHAM 04/07/2010

108 v Kidbrooke CC 22/05/2011

66 v ventnor 30/07/2011

61 v MONTROSE 14/08/2011

58 v SOUTHFLEET 28/04/2013

72 v MEOPHAM 04/08/2013

67 v Hadlow 15/05/2016

88 v Whitstable Labour Club 29/05/2016

82 v Eynsham 24/06/2016

65 v Wantage and Grove 26/06/2016

54 v CHISLEHURST 31/07/2016

90 v CHISLEHURST 30/07/2017

99 v Kemsing 06/08/2017

54 v MEOPHAM 10/09/2017

81 v Whitstable Labour Club 27/05/2018

103 v CHAIRMANS XI 12/05/2019

74 v Seaford 21/06/2019

89 v Hailsham 22/06/2019

69 v Fordcombe 07/07/2019

78 v Locksbottom Cc 01/09/2019

107 v BROADWAY 11/07/2020

85 v Rodmarsham 19/07/2020

67 v Kemsing 02/08/2020

70 v Brasted and Chart 14/07/2021

100 v Egerton 05/09/2021

74 v Hadlow 01/05/2022

64 v SOUTHFLEET 17/09/2023

60 v Headcorn 12/05/2024

Five wickets or more

Yearly Stats

26 Seasons

1997 Pld 4
Runs 44
Wkts 1
1998 Pld 8
Runs 124
1999 Pld 1
Runs 4
2002 Pld 6
Runs 78
Wkts 1
2003 Pld 12
Runs 440
Wkts 3
2004 Pld 12
Runs 272
2005 Pld 14
Runs 221
Wkts 1
2006 Pld 20
Runs 434
2007 Pld 11
Runs 225
2008 Pld 13
Runs 209
2009 Pld 10
Runs 307
2010 Pld 17
Runs 356
Wkts 1
2011 Pld 18
Runs 482
2012 Pld 16
Runs 216
2013 Pld 20
Runs 294
Wkts 1
2014 Pld 15
Runs 269
2015 Pld 15
Runs 300
2016 Pld 17
Runs 596
2017 Pld 20
Runs 632
2018 Pld 13
Runs 283
2019 Pld 15
Runs 531
2020 Pld 11
Runs 382
2021 Pld 20
Runs 572
Wkts 1
2022 Pld 14
Runs 223
Wkts 1
2023 Pld 8
Runs 104
2024 Pld 2
Runs 69